Poster Presentations
Poster presentations list
P1Production of double haploid watermelon via maternal haploid induction
Shouwei Tian, Changlong Wen, Yong Xu
National Watermelon and Melon Improvement Center, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Beijing Vegetable Research Center BVRC, Beijing, China
P2Mapping and predicting a candidate gene for flesh color in watermelon
Chaonan Wang1, 2, Feishi Luan2, Hongyu Liu2, Angela R. DAVIS3, Qian Zhang4, Zuyun Dai 5, Shi Liu2
1College of Horticulture, Xinjiang Agricultural University, Urumqi, China; 2Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticulture Crops (Northeast Region), Ministry of Agriculture and Rural Affairs/Horticulture and Landscape Architecture College, Northeast Agricultural University, China; 3South Central Agricultural Research Laboratory, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C., USA; 4Horticulture Institute, Anhui Academy of Agricultural Science, Hefei, China; 5Anhui Jianghuai Horticulture Technology Co., Ltd., Hefei, China
P3Fusaric acid probes for fusarium wilt resistance in cucumber
Chunpeng Yao1, Xiaoai Zhang2, YuE Lin1, Changyuan Zhang3, Tingting He1,3, Hui Zhang1,4, Shudan Xue1, Yingchao Xu1, Hu Du1, Yujuan Zhong1, Qingmin Jin1, Ruijuan Wang1, Hongbiao Liu1
1Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China
P4NS encodes an auxin transporter that regulates the ‘numerous spines’ trait in cucumber (Cucumis sativus) fruit
Shengping Zhang, Xingfang Gu, Xiaoping Liu, Han Miao, Shaoyun Dong, Qi Zhou
Institute Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences
P5Transcription Factors and Phytohormone Signaling Pathways Involved in LITTLELEAF-mediated Organ Size Development in Cucumber
Nana Xu1, Xiaoxia Fang1, Kuixi Xie1, Siyuan Cheng1, Yueling Wang1, Seng Yang1, Huayu Zhu1, Shouru Sun1, Yiqun Weng2, and Luming Yang1*
1College of Horticulture, Henan Agricultural University, Zhengzhou, 450002, China; 2 USDA-ARS Vegetable Crops Research Unit, 2Horticulture Department, University of Wisconsin–Madison, Madison, WI 53706, USA,
P6The mechanism of AP2 transcription factor ClDREB2A regulating salt tolerance of watermelon
Gaopeng Yuan; Yingchun Zhu; Weihua Li, Guolin An; Dexi Sun
Zhengzhou Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou, P.R. China
P7Preharvest ASA sprays can delay ripening and maintain the quality of harvested muskmelons by inhibiting ethylene biosynthesis
Yi Wang, Di Gong, Qi Shang, Yang Bi
No. 1 Yingmen Village, Anning District, Lanzhou, China
P8Effects of CPPU-mediated fruit-setting on fruit quality of melon
Jufen Li, Tao Lin, Keyan Zhang, Guobin Ma*
Horticultural Research Institute, Shanghai Academy of Agricultural Sciences, Shanghai, China
P9Breeding And Cultivation Points of New Watermelon Variety Qiangzhe 711
Haiqing Bao, Yu Li, Lin Teng, Minggang Xu
Syngenta Seeds (Beijing) Co., Ltd
P10Overexpression of melon CmCBF1, CmCBF2, CmCBF3 in transgenic Arabidopsis enhance cold tolerance
Haiying Liu
1, Ruidan Wang1, Qiong Li1, Lei Cao1, Jiyu Wang1, Lili Li1, Xiaoxue Liang1, Wenwen Mao1,2,3, Juan Hou1,2,3,a, Jianbin Hu1,2,3,a
1
College of Horticulture, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China; 2Henan Key Laboratory of Fruit and Cucurbit Biology, Zhengzhou 450002, China; 3Cucurbit Germplasm Enhancement and Utilization Engineering Research Center of Henan Province, Zhengzhou, China
P11Global identification and analysis of long noncoding RNAs in Cucurbita maxima throughout fruit development
Jiaxing Tian1,2, Guoyu Zhang1,2, Fan Zhang1,2, Haizhen Li1,2
1
Beijing Vegetable Research Center (BVRC), Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences (BAAFS), Beijing, China; 2Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (North China), Ministry of Agriculture, Beijing, China
P12Grafting: A sustainable approach to enhance fruit quality and prolong the shelf-life of melons
Muhammad Mohsin Kaleem
, Jintao Cheng, Zhilong Bie
National Key Lab for Germplasm Innovation and Utilization of Horticultural Crops, College of Horticulture and Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China
P13Functional verification of the dwarf gene ClDW1 that regulates plant height in watermelon (Citrullus lanatus)
Minjuan Zhang, Shixiang Duan, Zihao Chen, Junling Dou, Dongming Liu, Sen Yang, Huanhuan Niu, Huayu Zhu, Luming Yang*
College of Horticulture, Henan Agricultural University, Zhengzhou, China
P14Metabolome and transcriptome analyses of cucurbitacin biosynthesis in luffa (luffa acutangula)
Haibin Wu
1,2,3, Gangjun Zhao1,2, Meng Wang2, Caixia Luo2, Junxing Li1, Hao Gong1, Xiaoming Zheng1, Xiaoxi Liu1, Jianning Luo1
1
Vegetable Research Institute of Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China; 2Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Guangzhou, China; 3Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou, China
P15Metabolic and molecular mechanisms underlying the foliar Zn application induced increase of 2-acetyl-1-pyrroline conferring the ‘taro-like’ aroma in pumpkin leaves
Liting Deng
1, Xian Yang2, Yuehan Qiu1,2, Jianning Luo1, Haibin Wu1, Xiaoxi Liu1, Gangjun Zhao1, Hao Gong1, Xiaoming Zheng1, Junxing Li1
1
Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, Guangdong, People’s Republic of China; 2College of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong, People’s Republic of China
P16QTL mapping reveals candidate genes for main agronomic traits in Luffa based on a high-resolution genetic map
Lili Liu1, Yaqin Gan1,3, Jianning Luo1,2, Junxing Li1, Xiaoming Zheng1, Hao Gong1, Xiaoxi Liu1, Liting Deng1, Gangjun Zhao1*, Haibin Wu1,2*
1Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China; 2Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou, China.; 3College of Coastal Agricultural Sciences, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, China.
P17Systemic analysis of cucumber MLO family by multiplex gene editing for engineering powdery mildew resistance
Mingru Ma
1,†, Li Yang1,†,*, Zhenzhu Hu1, Changjuan Mo1, Shouyu Geng1, Xin Zhao1, Qiuyu He1, Li Xiao1, Liurong Lu1, Dan Wang1, Shanggui Li1, Qiusheng Kong1, Dawei Li2 and Zhilong Bie1,*
1
National Key Laboratory for Germplasm Innovation & Utilization of Horticultural Crops, College of Horticulture and Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China; 2College of Horticulture, Northwest A&F University, Yangling, Shanxi, China
P18The BhWRKY53-BhOXR2 module is involved in the response to Phytophthora melonis infection in chieh-qua
Songguang Yang
, Jinsen Cai, Min Wang and Dasen Xie
Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China
P19Phenotypic characteristics, transcriptome and metabolites of cucumber male flower development under heat stress
Lin Chen, Maomao Yun, Zhenqiang Cao, Zhaojun Liang, Shuyan Xie, Wenrui Liu, Min Wang, Jinqiang Yan, Songguang Yang, Xiaoming He, Biao Jiang, Qingwu Peng and Yu’e Lin
Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences/Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Guangzhou, China
P20Transcription Factors and Phytohormone Signaling Pathways Involved in LITTLELEAF-mediated Organ Size Development in Cucumber
Nana Xu
1, Xiaoxia Fang1, Kuixi Xie1, Siyuan Cheng1, Yueling Wang1, Seng Yang1, Huayu Zhu1, Shouru Sun1, Yiqun Weng2, and Luming Yang1,*1
College of Horticulture, Henan Agricultural University, Zhengzhou, China; 2USDA-ARS Vegetable Crops Research Unit, Horticulture Department, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, USA,
P21A T2T and gap-free genome assembly of the Stagonosporopsis cucurbitacearum, a melon gummy stem blight fungus
Haiyan Wang
1, Xiaoying Wei1, Minghua Wei1, Changjuan Mo1, Yaqiong Li1, Qingguo Zeng1, Yuxin Fan1, Xiaojing Gu1, Qiusheng Kong1*
National Key Laboratory for Germplasm Innovation and Utilization of Horticultural Crops, College of Horticulture and Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
P22Optimized transformation method in melon mediated by agrobacterium and application of developmental regulators improves the regeneration efficiency
Wan Lili
1, Wang Zhuanrong1, Zeng Hongxia1, Ren Jian1, Zhang Na1, Sun Yuhong1, Zhang Xuejun2,3, Mi Tang 1*
1
Institute of Crop, Wuhan Academy of Agricultural Sciences, Wuhan 430065, China; 2Research Center of Hami Melon, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences;3Hainan Sanya Crops Breeding Trial Center, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences
P23Prediction of transcript isoforms in different cucumber tissues and Regulation verification of tissue specific genes
Chengcheng Shen1, Bin Liu2 and Wenjiao Wang1,a
1
College of Horticulture, Shanxi Agricultural University, Jinzhong, China; 2 Hami-melon Research Center, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi, China.
P24Establishment of Highly Efficient CRISPR/Cas9 Genome Editing System via Comprehensive Optimization in Watermelon
Shujuan Tian
, Ting Peng, Wenbing He, Wenyu Pang, Chunyu Liu, Yishuo Sun, Jiafa Wang, Man Liu, Xian Zhang, Li Yuan*
State Key Laboratory of Crop Stress Biology for Arid Areas, College of Horticulture, Northwest A&F University, Yangling, Shanxi, China
P25Evaluation on the effect of an automatic intelligent grafting machine on the watermelon grafted plant production
Zhen Tao
1, Mao xian Lin2, Hong mei Tian1,3,4, Peng cheng Wang1,3,4*, Jian Zhang1,3,4*
1Institute of Horticulture, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, Anhui Province, China;2Hefei Aigraft Robot Technology Co., Ltd., Hefei, Anhui Province, China;3Key Laboratory of Horticultural Crop Germplasm innovation and Utilization (Co-construction by Ministry and Province), Hefei, Anhui Province, China;4Key Laboratory of Genetic Improvement and Ecophysiology of Horticultural Crops, Hefei, Anhui Province, China
P26CsCOL5 may act as an upstream transcriptional factor of CsCER1 to regulate wax content
Jun jie Xing
1, Cheng cheng Shen1, Bin Liu2 and Wen jiao Wang1,a
1
College of Horticulture, Shanxi Agricultural University, Jinzhong, China; 2Hami-melon Research Center, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi, China
P27Spatial regulation of CsCEN and CsSHBY in indeterminate/determinate growth of cucumber
Fan Yang1, Martin Kagiki Njogu2, Ji Li1, Jinfeng Chen1
1
Nanjing Agricultural University, Nanjing, China; 2 Chuka University, 109-60400 Chuka, Kenya
P28Parthenocarpy in cucumber (Cucumis sativus L.) was regulated by the major-effect gene Cspat1 and three enhanced quantitative traits
Pinyu Zhu
, Yongjiao Meng, Shiyou Wang, Jialin Meng, Haifeng Ding, Chunyan Cheng, Xiaqing Yu, Yuhui Wang, Chuntao Qian, Qunfeng Lou, Ji Li, JinFeng Chen,
Nanjing Agricultural University, Nanjing, China
P29Molecular mechanism of reciprocal difference: taking leaf color in cucumis sativus - c. hystrix reciprocal hybrids as an example   
Lei Xia
, Chunyan Cheng, Han Wang, Xiaokun Zhao, Xiaqing Yu, JinFeng Chen
National Key Laboratory of Crop Genetics & Germplasm Enhancement and Utilization, College of Horticulture, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China
P30Functional analysis of NAC transcription factors during melon fruit ripening
Yushun Li
*, Xuejun Zhang, Bin Liu
Hami Melon Research Center, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi, China
P31Integrated multi-omics analysis provides molecular insights into flavor variation in pumpkin-grafted melons during fruit development and ripening
Muhammad Mohsin Kaleem
1, Peilu Zhu1, Muhammad Ateeq1, Shuai Li1, Jianguo Wang1, Jintao Cheng1 and Zhilong Bie1*
1
National Key Lab for Germplasm Innovation and Utilization of Horticultural Crops, College of Horticulture and Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, China
P32Allelic variations of ClACO gene improve nitrogen uptake via ethylene-mediated root architecture in watermelon
Kejia Zhang
, Xiaolong Lyu, Zhongyuan Hu, Jinghua Yang, Mingfang Zhang*
Laboratory of Germplasm Innovation and Molecular Breeding, College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou, China.
P33Natural variations in the CmACS7 promoter affect fruit length in melon
Wenlong Li
1, Luyin Gao1, Qiong Li1, Lei Cao1, Xuanyu Du1, Xiang Li1, Panqiao Wang1, Changzhi Liang1, Jianbin Hu1,2,3a
1College of Horticulture, Henan Agricultural University, Zhengzhou, China; 2 Henan Key Laboratory of Fruit and Cucurbit Biology, Zhengzhou, China; 3 Cucurbit Germplasm Enhancement and Utilization Engineering Research Center of Henan Province, Zhengzhou, China
P34The high concentrations of CPPU-responsive CmWRKY13 promotes cucurbitacin B biosynthesis in melon fruit (Cucumis melo var. makuwa Makino)
Fei Luo
1,2,3, Yushan Huang1,2,3, Yinhan Sun1,2,3, Jingyue Guan1,2,3, Hongyan Qi1,2,3
1
College of Horticulture, Shenyang Agricultural University, Shenyang, China; 2Key Laboratory of Protected Horticulture of Education of Ministry and Liaoning Province; 3Northern National & Local Joint Engineering Research Center of Horticultural Facilities Design and Application Technology, Shenyang, China
P35A single nucleotide deletion in the coding sequence of ClphyB leads to short lateral branch in watermelon
Bohan An, Yu Guo,Xiujie Liu, Jixiu Liu, Yue Gao, Wen Zhao, Meiling Gao
Heilongjiang Qiqihar University, Qiqihar, China
P36Fine Mapping of Blurred Rind Stripe Locus ClBSP in Watermelon (Citrullus lanatus L.)
Yang Shao, YuruDuan, Yu Guo, Chengzhi Yuan, Xiujie Liu, Jixiu Liu, Yue Gao, Wen Zhao, Meiling Gao
Heilongjiang Qiqihar University, Qiqihar, China
P37Mapping and identification of CmaMg, a KNOX gene involved in dark green peel of mature Cucurbita maxima fruit
Chaojie Wang
, Wenqi Ding, Fangyuan Chen, Ke Zhang, Yuetong Hou, Guichao Wang, Wenlong Xu*, Yunli Wang*, Shuping Qu*
College of Horticulture and Landscape Architecture, Northeast Agricultural University, Harbin, China
P38Genome-wide association study identified genomic regions associated with seed size in Melon (Cucumis melo L.)
Xiaoxue Liang
1, Lei Cao1, Qiong Li1, Juan Hou1, Xiang Li1, Panqiao Wang1, WenWen Mao1, Jianbin Hu1,a
1
College of Horticulture, Henan Agricultural University, 63 Nongye Road, Zhengzhou, China
P39TIFF-seq: a universal Tnt1-retrotransposon Insertion Flanking Fragment enrichment sequencing strategy for facilitating innovation and utilization of Cucumis germplasm resources
Jian Pan
1,2*, Haifan Wen2, yiqun Weng3, Hongyan Qi1, Huanle He2, Run Cai2, Junsong Pan2*
1
College of Horticulture, Shenyang Agricultural University, Shenyang, China; 2School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China; 3 Horticulture Department, University of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA
P40Developing parthenocarpic Zucchini lines and F1 hybrids and mapping the trait by using a BSA-seq approach
Manuel Jamilena
1, José Javier Regalado2, Alvaro Benítez2,3, José Javier Regalado3, Manuel Jamilena3
1
La Cañada de San Urbanosn, Almeria, Spain; 2 Lab Genética de Horticolas Escuela Superio, Diseminado Sacramento Cart, 13, La Cañada, Spain Almería, Spain; 3 Department of Biology and Agronomy, Agrifood Campus of International Excellence (CeiA3), and CIEMBITAL, University of Almeria, Almeria, Spain
P41GWAS and QTLseq approaches uncovers genomic regions and candidate genes controlling fruit color and carotenoid content in Cucurbita pepo fruit
Manuel Jamilena
1, Nazaret Dios2, Laura Hidalgo3, Alicia García3, Alvaro Benítez2, Alba Lopez2, Cecilia Martinez2, Francisco Palma3, Dolores Garrido3
1
La Cañada de San Urbanosn, Almeria, Spain; 2Lab Genética de Horticolas Escuela Superio, Diseminado Sacramento Cart, 13, La Cañada, 04120 Spain Almería, Spain; 3Avenida de la Fuente Nueva SN 18071, Granada, Spain;
P42A convenient and high-efficiency Agrobacterium rhizogenes-mediated hairy root transformation for CRISPR/Cas9-based gene editing efficiency evaluation in different Citrullus species
Yong Zhao
1, Hongju Zhu1, Xuqiang Lu1, Muhammad Anees1, Nan He1, Dongdong Yang1, Zihao Chen1, Zonglie Hong2, Junhong Zhang3* and Wenge Liu1
Zhengzhou Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou, China
P43Multi-omics integration to explore the molecular insight into the volatile organic compounds in watermelon
Chengsheng Gong
, Wenge Liu
Zhengzhou Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou, China
P44Molecular mechanism of ClMYB77 regulating the formation of the yellow rind of watermelon
Qiangqiang Ding
1,2,3, Li Jia1,2,3, Mingxia Wang1,2,3, Yan Wang1,2,3, Haikun Jiang1,2,3, Feife Yu1,2,3 ,Qian Zhang1,2,3, Congsheng Yan1,2,3
1
 Institute of Horticulture, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, China; 2 Key Laboratory of Genetic Improvement and Ecophysiology of Horticultural Crop, Hefei, China; 3Key Laboratory of Horticultural Crop GermplasmInnovation and Utilization (Co-construction by Ministry and Province) (Insititute of Horticulture, Anhui Academy of Agricultural Sciences)
P45Cucurbitaceae genome evolution, gene function, and molecular breeding
Lili Ma§, Qing Wang§, Yanyan Zheng§, Jing Guo, Shuzhi Yuan, Anzhen Fu, Chunmei Bai, Xiaoyan Zhao, Shufang Zheng, Changlong Wen, Shaogui Guo, Lipu Gao, Donald Grierson*, Jinhua Zuo* and Yong Xu*
Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, China
P46Unrevealing the specific regulations of nitrogen oxide on the postharvest ripening and senescence of bitter melon fruit
Hongwei Wang
§, Ling Li§, Lili Ma§, Alisdair R Fernie, Anzhen Fu, Chunmei Bai, Zhaoze Sang, Susu Guo, Fan Zhang, Qing Wang*, Yanyan Zheng*, Jinhua Zuo*
Institute of Agro-Products Processing and Food Nutrition, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences
P47Telomere-to-telomere genome assembly of bitter melon (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.) reveals fruit development, composition and ripening genetic characteristics
Anzhen Fu
§, Yanyan Zheng§, Jing Guo, Donald Grierson, Xiaoyan Zhao, Changlong Wen, Ye Liu, Jian Li, Xuewen Zhang, Ying Yu, Hong Ma*, Qing Wang* and Jinhua Zuo*
Institute of Agro-Products Processing and Food Nutrition, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, China
P48AT2G21195 plays a role in the accumulation of citrulline in watermelon fruit
Dongdong Yang
, Hongju Zhu,Xuqiang Lu, Yong Zhao, Muhammad Anees, Nan He, Zihao Chen, Wenge Liu*
Chinese Academy of Agricultural Sciences, China
P49Melon exports from Brazil and the potential Chinese market
Warley Nascimento
1, Patricia Silva2, Eduardo Brandão3
1
EmbrapaHortaliças, Brasilia-DF, Brazil; 2EmbrapaHortaliças, CP 218, 70.275-970 Brasilia-DF, Brazil; 3SGAN Quadra 601, Módulo K Térreo, 70.275-970 Brasilia-DF, Brazil
P50Morphological study of melon seeds at different maturation stages using X-rays
Warlev Nascimento
, Patricia Silva, Cristiano Cassiano
EmbrapaHortalicas. Brasilia-DE, Brazil; Embrapa Hotalicas CP 218, 70.275-970 Brasilia-DF, Brazil; Embrapa Hortalicas, CP 218, 70.275-970 Brasilia-DF, Brazil
P51Physiological and metabolic changes in the pathogenesis of cucumber angular leaf spot disease
Xin Li
1, Hongmin Yang2, Shaohua Wang2, Kai Liao2, Yanxia Shi2, Xuewen Xie2, Lei Li2, Tengfei Fan2, Ali Chai2*, Baoju Li2*
1 College Plant Protection, Shenyang Agriculture University, Shenyang, 110866, China2 Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, 100081, China
P52Combined transcriptome and proteome analysis revealed the molecular mechanism of melon (Cucumis melo L.) in response to waterlogging stress
Huanxin Zhang, Chengpu Yan, Guoquan Li, Xinlong Zhang, Na Cao, Fanghong Zhu
Jiangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanchang, China
P53Integrative analyses of metabolome and transcriptome reveal the regulatory network governing downy mildew resistance in melon (Cucumis melo L.)
Yueming Ling, Xuejun Zhang, Bin Liu, Wenli Yang
Nan Chang Road, Urumqi, Xinjiang, China
P54Preliminary mapping of fruit diameter genes in cucumber (Cucumis sativus L.)
Zhaoying Xu
1, Wenjiao Wang1, Bin Liu2,a
1
College of Horticulture, Shanxi Agricultural University, Jinzhong, China; 2Hami-melon Research Center, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi, China
P55Combining Ability and Heterosis Test for Fruit Traits and Its Quality of Galia Melon
Arak Tira-Umphon
, Jiraporn Jenwithee
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
P56Evidence of alternative splicing participates in the regulate in melon (Cucumis melo L.) fruit ripening
Bin Liu
, Yuping Wei, Bin Liu, Wenjiao Wang*
Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Xinjiang, China
P57Flavor and nutrition evaluation and molecular genetics exploration of wax gourd
S
hudan Xue1,2, Ling Liu1,2, Yingchao Xu1,2, Qingmin Jin1,2, Yujuan Zhong1,2*, Dasen Xie1,2*
1
Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China; 2Guangdong Laboratory for Lingnan Modern Agriculture, Guangzhou, China.
P58Piriformospora indica colonization improved seedling growth under nitrogen deficiency in watermelon
Asmat Batool
, Xiaolong Liu, Zhongyuan Hu, Mingfang Zhang*
Institute of Vegetable Science, College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou, China
P59A fine mapping strategy to identify a candidate gene related to flesh hardness in watermelon
Yimei Zhou
1, Xiaolong Lyu1, Jinghua Yang1,2,3, Zhongyuan Hu1,2,3, Mingfang Zhang1,2,3*
1
Laboratory of Germplasm Innovation and Molecular Breeding, College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou, China.; 2Hainan Institute of Zhejiang University, Yazhou District, Sanya, China.; 3Key laboratory of Horticultural Plant growth, Development and Quality Improvement, Ministry of Agriculture, Hangzhou, China.
P60Monitoring, early warning and ecological control on cucumber downy mildew in Chinese solar greenhouses
Ming Li
, Ran Liu, Xiaohui Chen, Kaige Liu, Chunhao Zhang, Baoyu Hao, Dongyuan Shi, Xinting Yang
Research Center of Information Technology, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences/ National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture/ National Engineering Laboratory for Agri-product Quality Traceability/Meteorological Service Center for Urban Agriculture, China Meteorological Administration-Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing, Beijing, China
P61Transcriptome and metabolome integration analysis reveals the role of rootstock cotyledon in watermelon graft union development
Akebaierjiang Kadeer
, Mu Xiong, Zuhua Zheng, Jianguo Wang, Jianuo Xu, Xiangshuai Wu, Zhilong Bie, Yuan Huang*
College of Horticulture and Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University/National Key Laboratory for Germplasm Innovation & Utilization of Horticultural Crops, Wuhan, Hubei, China
P62Genome-wide analysis of the MYB gene family and functional analysis of BhMYB79 in wax gourd
Yulei Qian
1,2,+, Jinqiang Yan1,+, Chen Luo1, Yan Li3, Wenrui Liu1, Wei Liu1, Zhiming Wu2 and Biao Jiang1*
1
Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China; 2College of Horticulture and Landscape Architecture, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou, China; 3Vegetable Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning, China
P63Dynamics of mature pumpkin (Cucurbita moschata & Cucurbita maxima) fruit quality during storage
Yingchao Xu 1,+, Manman Wang1,2,+, Hafiz Muhammad Khalid Abbas1, Shudan Xue1, Shuping Qu3*, Yujuan Zhong1*
1
Guangdong Key Laboratory for New Technology Research of Vegetables, Vegetable Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou 510640; 2Jiangsu Yanjiang Institute of Agricultural Sciences, Jiangsu; 3Key Laboratory of Biology and Genetic Improvement of Horticultural Crops (Northeast Region), Ministry of Agriculture and Rural Affairs/Northeast Agricultural University, College of Horticulture and Landscape, Northeast Agricultural University, Heilongjiang, Harbin, China.
P64Diversity of the of traditional snake melon (Cucumis melo var. flexuosus L.) landraces cultivated in the Mediterranean basin and its exploitation
Nicolas Al Achkar1, Giulio Flavio Rizzo2, Lamis Chalak1, Luca Ciccarello2, Gresheen Garcia2, Ferdinando Branca2
1Lebanese University, Department of Plant Production, Faculty of Agronomy, Beirut, Lebanon
2
Di3A - University of Catania , Italy
P65The effect of the grafting for the fruit and seed production of the Sicilian long light green zucchini landrace (Cucurbita pepo L.)
Simone Treccarichi1, Nicolas Achkar2, Riccardo Cali1, Donata Arena1, Ferdinando Branca1
1
Via Valdisavoia, 5, 95123 Catania(WPQLG), Italy2Beirut, 2038 Beirut, Lebanon